Privacy verklaringLaatst bijgewerkt: 02/11/2023

Uw privacy is belangrijk voor ons. Dionysos Now! doet sterke toezeggingen op dat vlak. Dit vertaalt zich, onder andere, door een belangrijk basisprincipe:
UW PERSOONLIJKE INFORMATIE WORDT NIET MET EXTERNE PARTIJEN VOOR MARKETING DOELEINDEN GEDEELD, TENZIJ U ONS EXPLICIET DE TOESTEMMING ERVOOR GEEFT.
Uw data blijven dus “safe” bij ons.

Zo treffen we dan ook alle passende maatregelen om uw privacy te beschermen, overeenkomstig de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna, de ‘GDPR’) en de nationale uitvoeringswetgeving .

Deze Privacyverklaring beschrijft onder meer voor welke doeleinden, en op welke juridische basis Dionysos Now! uw persoonsgegevens verwerkt, voor welke termijn deze worden bewaard en wat uw rechten in dit verband zijn.

Over Dionysos Now!

Dionysos Now! met maatschappelijke zetel te Daglandstraat 55, 8800 Roeselare, met ondernemingsnummer 0764.461.948 (hierna “we/wij/ons”) neemt als verwerkingsverantwoordelijke de nodige maatregelen om uw privacy te beschermen overeenkomstig de Privacywetgeving.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Gegevens die u aan ons meedeelt

Om van bepaalde Diensten gebruik te kunnen maken, zal u een aantal persoonlijke gegevens moeten verstrekken, zoals uw naam, voornaam, leveringsadres, rekening- of kredietkaartnummer.

Bij het gebruik van onze Diensten verzamelen we de gegevens die u introduceert.

Daarnaast kunnen we ook persoonsgegevens verzamelen als u met ons in contact treedt, bijvoorbeeld als u een e-mail stuurt met vragen over onze Diensten, of door middel van cookies. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door middel van cookies, kan u onze cookie policy raadplegen.

Voor Dionysos Now!
Gegevens: naam, voornaam, adres, leveringsadres, rekening- of kredietkaartnummer, telefoonnummer, e-mailadres, aangekocht product, taalkeuze.

Waarom gebruiken we deze persoonsgegevens, en op basis van welke rechtsgrond?

 1. Omdat het noodzakelijk is om de overeenkomst tussen ons uit te voeren:
  Volgende verwerkingen zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Als u in deze gevallen de persoonsgegevens niet verstrekt of ons niet toelaat om deze te verwerken, dan kunnen wij u de Diensten helaas niet leveren:

  • Opzet en onderhoud (met inbegrip van voorkomen en verhelpen van problemen) van de Diensten.
  • Gebruik van persoonsgegevens voor facturatiedoeleinden
  • Om eventuele vragen naar ondersteuning of informatie in verband met Dionysos Now!of de Diensten te beantwoorden;Voor andere hiermee verenigbare doeleinden voor zover het noodzakelijk is om de Dienst te kunnen verlenen.
 2. Op grond van ons eigen gerechtvaardigd belang als onderneming
  Bepaald gebruik van uw persoonsgegevens door Dionysos Now!kadert in ons gerechtvaardigd belang om de Diensten te verbeteren en onze eigen gerechtvaardigde belangen in dit verband te vrijwaren. In dit verband verwerken wij uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

  • Klantenbeheer;
  • Personalisatie, contact en interactie met u binnen de door u gekozen Dienst op basis van de persoonsgegevens en het gebruik dat u maakt van de DienstenOm misbruik of fraude te voorkomen en op te sporen en om de beveiliging te verbeteren.
 3. Op grond van een wettelijke verplichting
  In bepaalde omstandigheden is Dionysos Now! wettelijk verplicht om bepaalde gegevens te verwerken, bv. met betrekking tot het opstellen en het bewaren van facturen.
  Informatie rond specifieke contactgegevens

  • Als u ons uw telefoonnummer meedeelt:
   Dionysos Now! kan u telefonisch contacteren in het kader van uw aankoop. Kunt u van ons telefonische oproepen krijgen, met informatie over onze Diensten.
   Als u van geen enkel bedrijf nog telefonische oproepen wenst te ontvangen, dan kan u via de bel-me-niet-meer-lijst: www.bel-me-niet-meer.be hiervan melding maken. Bovendien kan u ons dit op eenvoudige wijze laten weten via e-mail aan info@dionysosnow.com waarna we dit niet meer zullen doen.
  • Als u ons uw e-mailadres meedeelt:
   Dionysos Now! kan u via email contacteren, in het kader van uw aankoop.
   Kunt u van ons e-mails ontvangen, met informatie over uw aankoop.Als u ons uw postadres meedeelt:
  • Dionysos Now! kan u ook via post contacteren in het kader van uw aankoop.
   Als u van geen enkel bedrijf nog publiciteit via brief wenst te ontvangen, contacteer dan de Robinsonlijst: www.robinsonlist.be.

5 Aan welke derden worden deze gegevens eventueel doorgegeven?

 1. Leveranciers
  Dionysos Now! maakt gebruik van andere bedrijven, tussenpersonen of dienstverleners om bepaalde diensten namens haar uit te voeren of haar te helpen bij de levering van Diensten. Zo gebruikt Dionysos Now! bijvoorbeeld leveranciers om uw aankoop te leveren, creditcard-transacties te verwerken en fraude bij creditcard-transacties of andere betalingsmethoden te beperken, klantenservice te leveren, schulden in te vorderen. Het is mogelijk dat deze leveranciers bij het verlenen van dergelijke diensten toegang krijgen tot uw persoonsgegevens of andere informatie.
  Standaard laten we onze leveranciers uw persoonsgegevens enkel verwerken voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van hun diensten.
  Als een leverancier uw gegevens wilt verwerken voor andere doeleinden dan de levering van hun dienst (bvb om over hun eigen diensten naar u communiceren), dan worden uw gegevens aan hem enkel mits uw toestemming doorgegeven.
 2. Aan autoriteiten
  Het is mogelijk dat wij persoonsgegevens delen of doorgeven, inclusief de inhoud van uw communicatie:
  Om te voldoen aan de wet of te reageren op een juridische procedure of wettelijke verzoeken, met inbegrip van rechtshandhaving en overheidsinstanties;
  Om fraude en technische beveiligingsproblemen te detecteren, te voorkomen of anderszins aan te pakken; of
 3. Aan (organisaties in) derde landen
  We geven uw persoonsgegevens uitsluitend door aan verwerkers of verwerkingsverantwoordelijken in derde landen, voor zover we hiertoe wettelijk gerechtigd zijn. Wij doen dit niet bij wijze van automatisme, maar uitsluitend indien deze verwerking noodzakelijk is voor de beoogde doeleinden.

Voor zover dergelijke doorgiften nodig zijn, nemen wij de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens in hoge mate worden beschermd en dat alle doorgiften van persoonsgegevens buiten de EER rechtmatig plaatsvinden. Indien er een doorgifte plaatsvindt naar een land buiten de EER, waarvoor de Europese Commissie niet heeft vastgesteld dat het land een passend niveau van bescherming biedt, is de doorgifte steeds onderworpen aan een overeenkomst die voldoet aan alle vereisten voor doorgiften aan derde landen, zoals de goedgekeurde standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die zijn vastgesteld door de Europese Commissie. De door de Europese Commissie goedgekeurde standaardbepalingen.

6 Beveiliging van persoonsgegevens

Wij hechten belang aan de beveiliging van uw persoonsgegevens. We maken dan ook gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en -procedures om uw persoonsgegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaarmaking. Zo bewaren wij persoonsgegevens die u met ons deelt op computersystemen die beperkte toegang hebben en in beveiligde gebouwen zijn ondergebracht.

7 Bewaartermijn

We houden uw gegevens bij voor een termijn van 24 maanden.

8 Uw rechten

U heeft onder welbepaalde voorwaarden de volgende rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens:

 1. Recht van toegang:
  U heeft het recht om informatie te krijgen over of er al dan niet persoonsgegevens over u verwerkt worden, en waar dit het geval is om hier toegang toe te krijgen. Als wij u geen toegang kunnen geven tot uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld omwille van wettelijke verplichtingen), laten wij u weten waarom dat niet mogelijk is.
  Ook kan u een kosteloze kopie, in een begrijpelijke vorm, verkrijgen van de verwerkte persoonsgegevens. Let wel, wij kunnen een redelijke vergoeding vragen om onze administratieve kosten te dekken voor elke bijkomende kopie die u opvraagt.
 2. Recht van verbetering:
  U heeft het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonlijke gegevens te laten verwijderen of verbeteren. We zullen deze informatie vervolgens binnen de wettelijk vastgestelde termijnen zo nodig aanpassen of verwijderen.
 3. Recht van wissing:
  U heeft het recht om in bepaalde gevallen wissing van de u betreffende persoonsgegevens te verkrijgen. Zo bijvoorbeeld wanneer het gebruik van uw persoonsgegevens op toestemming is gebaseerd en u uw toestemming hebt ingetrokken, wanneer deze data moet gewist worden omwille van een wettelijke verplichting of wanneer de data ten onrechte is verwerkt.
 4. Recht van beperking:
  U heeft het recht om in bepaalde gevallen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens te beperken. Zo bijvoorbeeld:
  Wanneer de persoonsgegevens volgens u niet correct zijn en dit gedurende de periode die Dionysos Now! nodig heeft om de juistheid van deze persoonsgegevens na te gaan;
  Wanneer de verwerking onrechtmatig is maar u de data niet wil laten wissen;
  Als u van oordeel bent dat ons gerechtvaardigd belang ongegrond is, gedurende de termijn die nodig is om de afweging te verifiëren.
  Uw persoonsgegevens blijven in dergelijk geval bewaard, maar zullen door Dionysos Now! enkel nog gebruikt worden in beperkte gevallen (na uw toestemming, als noodzakelijk voor onze verdediging in rechte…).
 5. Recht van bezwaar
  U heeft het recht om in bepaalde gevallen, op grond van uw specifieke situatie, bezwaar uit te oefenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld:
  Wanneer de verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van Dionysos Now!
 6. Recht op overdraagbaarheid:
  U heeft het recht om in bepaalde gevallen de u betreffende persoonsgegevens, die u zelf aan Dionysos Now!hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.
 7. Recht om toestemming in te trekken
  Voor zover de verwerking op toestemming is gebaseerd, heeft u het recht om uw toestemming ten allen tijde in te trekken Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van gelijk welke verwerking die we uitgevoerd hebben vóór de intrekking of de verwerking van uw persoonsgegevens die uitgevoerd wordt op basis van rechtmatige gronden anders dan uw toestemming.
 8. Recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit.
  Indien u een klacht heeft of bezorgd bent over hoe we uw persoonsgegevens verwerken, zullen we trachten om deze bezorgdheden te verhelpen. Indien u vindt dat we uw klacht of bezorgdheid onvoldoende hebben aangepakt, beschikt u over het recht om een klacht in te dienen bij een autoriteit voor gegevensbescherming over onze verzameling en ons gebruik van uw Persoonsgegevens. Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming.

9 Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd

Dionysos Now! heeft de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging van informatie die zij ontvangt op haar websites te voorkomen.

10 Wijziging van de Privacyverklaring

We zullen deze Privacyverklaring af en toe aanpassen, bijvoorbeeld in het kader van veranderingen aan haar diensten. In dit geval zullen we de datum bovenaan dit document aanpassen naar de datum van deze laatste update. Bij belangrijke wijzigingen in de Privacyverklaring of in de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken, zullen we u op de hoogte brengen door een bericht te plaatsen over de wijzigingen voordat zij van kracht worden of u een kennisgeving sturen via e-mail.

11 Met ons contact opnemen 

Als u een vraag hebt over deze Privacyverklaring, dan kan u op volgende wijze contact met Dionysos Now! opnemen:
Per de post: Daglandstraat 55, 8800 Roeselare (B)
Via E-mail: info@dionysosnow.com

Algemene bijkomende informatie over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kan bekomen worden bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

0
  0
  Uw mandje
  Uw winkelwagen is leegTerug naar Shop